ADSL چگونه کار میکند؟

تجهیزات ADSL

فارغ از تجهیزات مخابراتی تکنولوژیهای DSL بطور ساده در یک نگاه میتوان گفت ADSL از دو دستگاه خاص استفاده میکند: یک دستگاه معروف به مودمهای DSL در محل مشترکین و دستگاه DSL Access Multiplexer (DSLAM) در محل شرکت ارائه دهنده خدمات. ADSL مودمهای DSL که با نام ATU-R نیز از آنها یادمیشود، مسئولیت برقراری اتصال میان کامپیوتر مشترک را با خط DSL برعهده دارند. این نوع از مودمها معمولا با USB و یا پورت اترنت ۱۰base-T به کامپیوتر کاربر متصل میشوند DSLAM . با جدا سازی باندهای فرکانسی ۴کیلوهرتزی از دیگر پهنای باند برای هر خط اتصالی ADSL امکان ارتباطات کاربران و اتصال به تجهیزات مجتمع پرسرعت را برای اینترنت در مراکز ارائه خدماتADSL فراهم میکند.

فرکانس باند ۴kbps نیز به سمت سوئیچهای مخابراتی هدایت میشود. به هر DSLAM صدها زوجسیم متصل میشود که درنهایت بسوی یک اتصال اینترنت با پهنای باند خیلیزیاد هدایت میشوند و تا وقتی این پهنایبانداشباع نشده است، مشترک میتواند به صورت یکنواخت و با سرعتبالا از اینترنت استفاده کند. در سمت مشترک، گاهی نیاز است که از یکدستگاه فیلتر جداکننده بنام Splitterنیزاستفاده شود تا میان باندفرکانسی صدا برای مکالمات تلفن با اطلاعات ت ADSL داخل بوجود نیاید.

● ۲ ADSL گامی فراسوی اینترنت پر سرعت

فناوری ADSL تحولی عظیم و یک نقطهعطف در صنعت ارتباطات راهدور و استفاده از شبکه جهانی اینترنت با استفاده از امکانات و زیر ساختهای موجود در کشورها و سازمانها است و امکان خدمات آنلاینی همانند صوت و تصویر و ویدئو را فراهم میکند. با اینوجود با نگاهی فناورانهتر به مزایا و معایب ADSL، فاصله میان سرعت عملی ارتباطاتADSL برروی کامپیوتر مشترکین و بحث محدودیت فاصله میان مراکز ADSL با مشترک دو مشکل پیشروی این فناوری هستند. همچنین برخی پارامترهای کیفیتی نیز هنوز درADSL پوشش داده نشده بودند. بههمین جهت در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ استاندارهای جدیدی برای این فناوری با نام ۲ ADSL و +ADSL۲ تعریف شد. در یک نگاهی کلی ADSL۲ امکان حرکت بسمت سرعتهای نجومی مانند ۲۴mbps را فراهم می کند و+۲ ADSL بر مسافت موثر این تکنولوژی تا مرز۶ کیلومتر میافزاید. این همه ماجرا نیست، امکان انتقال صوت و تصویر، افزایش بهرهوری از پهنایباند و کاهش اتلاف باندفرکانسی، تفکیکپذیری بهتر باندفرکانسی مکالمات تلفنی با باند ADSومدیریتتوانالکتریکی نیز از مهمترین دستاوردهای فناوریهای جدیدADSL هستند.

Reach ADSL۲ دیگر استاندارد جدیدADSL است که باز برخی کمبودهای استانداردهای قبلی را کامل نموده است. آنچه گفتنی است تطبیق و سازگاری کامل این نوع از استانداردها با مودمهای از نوع ADSL است. لذا برای بهرهگیری از این فناوریها نیازی به تعویض مودم و تجهیزاتADSL نیست.

باتشکراز:webpardazan.com

/ 0 نظر / 202 بازدید